Whistleblowing

Whistleblowing

 

Společnost SAPRIL Morava s.r.o. tímto zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup následující informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

 

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu:

 

Oznamovatel může učinit oznámení o možném protiprávním jednání ústně nebo písemně, popřípadě osobně prostřednictvím následujících oznamovacích kanálů:

 

Písemné podání. Oznámení je možné podat písemně, a to následujícími způsoby:

Zasláním dopisu na adresu sídla Společnosti, kterou je adresa Skyřická 221, Vtelno, 434 01 Most. Na obálku je nutno uvést „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING - K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“
Elektronickým podáním – zasláním na zabezpečenou e-mailovou adresu: sapril.whistleblowing@gmail.com

 

Ústní podání. Oznámení je dále možné podat ústně, a to následujícími způsoby:

Telefonické podání Oznámení Příslušné osobě na telefonní číslo Společnosti: +420 724 476 943 nebo +420 705 611 439. Telefonické podání Oznámení je možné činit pouze v pracovní dny od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Osobní podání Oznámení Příslušné osobě. Oznamovatel je oprávněn požádat o termín schůzky s Příslušnou osobou za účelem podání Oznámení, a to některým se shora uvedených kanálů. Příslušná osoba je povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, která činí nejdéle 14 dnů ode dne, kdy o osobní termín pro podání Oznámení Oznamovatel požádal.

 

Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení Ministerstvu, a to buď prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře pro oznámení přístupného na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo ústně (včetně osobního přijetí Oznámení pověřeným zaměstnancem Ministerstva) či písemně.  Veškeré informace k tomuto způsobu podání Oznámení lze nalézt na portálu www.justice.cz.

 

Označení Příslušné osoby, její telefonní číslo, adresa elektronické pošty nebo jiná adresa pro doručování:

 

Příslušnou osobou je:

Jana Klementová, tel. +420 724 476 943, e-mail: jana.klementova@sapril.cz, adresa pro doručování: SAPRIL s.r.o., Nádražní 557, 43601 Litvínov

 

Zástupcem příslušné osoby je:

Nikola Vondrušková, tel. +420 705 611 439, e-mail: nikola.vondruskova@sapril.cz, adresa pro doručování: SAPRIL s.r.o., Nádražní 557, 43601 Litvínov

 

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.